Facebookpinterestlinkedininstagram

Retsplejeloven og Advokatsamfundet opstiller reglerne for advokaters honorar.

 

Efter retsplejelovens § 126, stk. 1 skal en advokat overholde “god advokatskik”.

En advokat må “ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt”, jf. § 126, stk. 2. Efter § 146 indgives klager over advokaters salær til Advokatnævnet, der kan godkende salæret eller bestemme at salæret skal nedsættes eller bortfalde. Klage skal indgives inden 1 år efter, at klageren er blevet bekendt med kravet om vederlagt. Indgives klagen for sent, kan Advokatnævnet stadig behandle klagen, hvis fristoverskridelsen er rimeligt begrundet.

Efter Advokatsamfundets etiske regler, skal advokater (med henvisning til retsplejeloven) overholde “god advokatskik” og må ikke heller ikke uden for sin advokatvirksomhed, i forretningsforhold eller i andre forhold af økonomisk art, udvise en adfærd, der er uværdig for en advokat. Advokatrådet fører tilsyn med at advokater overholder reglerne om god advokatskik og Advokatnævnet behandler klager over advokater og fastlægger reglerne for god advokatskik og tildeler disciplinære sanktioner (advarsel/bøder) til advokater, hvis de ikke overholder reglerne.

Efter de advokatetiske regler pkt. 16, skal et honorar være rimeligt og honoraret (også et aftalt honorar) skal fastsættes efter et skøn under hensyn til “sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, advokaten har udført og det med sagen forbundne ansvar”.

Se nærmere info på Advokatsamfundet hjemmeside her.

 

 

FacebookpinterestDel med dine venner