Facebookpinterestlinkedininstagram

Firmaet er en personlig drevet advokatvirksomhed, der er underlagt advokatsamfundets etiske regler, forpligtelser og tilsyn.

Vi har professionel advokatansvarsforsikring, der dækker vores rådgivning med en dækning på 5 mil. kr. pr. skade, men ingen rådgiver har haft erstatningskrav mod sig.

Nedenstående forretningsbetingelser er forældede og er ved at blive opdateret, så de passer til advokatvirksomhed

Vi bruger Danske Bank og fremsender reg. nr. og konto nr., når vi beder Jer foretage en indbetaling.

Advokatvirksomheder er omfattet af

 

(se evt. www.retsinfo.dk )

for at opfylde reglerne heri (i forhold til forbrugere), er det nødvendigt med en skr. bekræftelse af aftalen om levering af juridisk rådgivning.

 

Derfor bruges ordrebekræftelsen nedenfor, hvor den bestilte opgave beskrives, og som du bedes bekræfte modtagelsen af. Medmindre ordren er afgivet ved bekræftelse af et tilbud og eller vilkår allerede er tydeligt aftalte.

Aftale om levering af juridisk rådgivning/ydelser

Nedenstående aftale er indgået mellem

Lars Ole Jensen Advokatfirma, (herefter omtalt som rådgiveren)

og

N.N. (herefter omtalt som klienten)

 

i anledning af køb af juridisk rådgivning mv.

Det aftales, at rådgiveren skal yde juridisk rådgivning / ydelser i forbindelse med . . . .

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Krav jf. lov o

, skal rådgiveren ved forbrugerkøb inden rådgivningen ydes skriftligt oplyse om følgende:

  1. I hvilket omfang rådgiveren er ansvarsforsikret, størrelsen af den samlede forsikringssum, størrelsen af forsikringssum pr. skade og om der er rejst erstatningskrav mod rådgiveren, der kan medføre, at den samlede forsikringssum bliver helt eller delvist udnyttet i år.
  2. Rådgiverens uddannelsesmæssige baggrund.
  3. Rådgiverens timepris eller en eventuel samlet pris for rådgivningen. Hvis det ikke er muligt at angive timeprisen, skal det oplyses, hvordan prisen beregnes. Hvis vi indgår aftale om yderligere rådgivning eller bistand i sagen, finder ovenstående regler tilsvarende anvendelse på sådan aftale.

 

Ansvarsforsikring

Rådgiveren er dækket af rådgiveransvarsforsikring hos GDI, der dækker ansvar på op i mod 5.000.000 kr. pr. skadesbegivenhed pr. år.

Der er pt. ikke rejst krav mod rådgiveren hverken i indeværende eller tidligere år.

Uddannelsesmæssig baggrund

Rådgiveren er advokat, cand.jur. (jurist) og har beskæftiget sig med juridisk rådgivning siden 1991.

 

Pris

Rådgiverens honorar kan være aftalt på forhånd ved afgivet tilbud – pris XXXX kr. incl. moms. I mangel af anden aftale eller hvis rådgiveren anmodes om ydelser udover tilbuddet, følges rådgiverens normale honorar med en timesats på 2.000 kr. incl. moms, der baseres på tidsforbrug (herunder også tlf.samtaler). Der tillægges beløb for evt. kørsel jf. de til enhver tid gældende takster efter ligningslovens § 9 B (3,44 kr/km + moms i 2021).

Der vil som udgangspunkt blive anmodet om et acontobeløb ved opstart forinden en opgave går i gang. Det tilstræbes, at der løbende opkræves yderligere aconto svarende til det løbende tidsforbrug på sagen.

Betaling 3 dage efter faktura. der oftest fremsendes, når hovedparten af opgaven rent tidsmæssigt er udført.

Ved for sen betaling beregnes morarenter og gebyrer jf. praksis. Priser fremgår af prisblad.

 

Andre forhold

Rådgiveren vil følge de til enhver tid gældende etiske regler for god sagsbehandlingsskik, som er fastsat af myndighederne, jf. bekendtgørelse nr. 684 af 22. juni 2006 om god skik for juridisk rådgivning. Rådgiveren er omfattet af god skik for advokater, der er fastsat af Advokatsamfundet.

Rådgiveren bekræfter hermed, at hverken rådgiveren selv eller dennes nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald.

Det aftales, at en del af vor kommunikation kan ske pr. e-mail. Rådgiveren gør dog opmærksom på, at såfremt der ikke benyttes krypterede e-mails, er kunden indforstået med, at også informationer af fortrolig karakter udveksles via e-mail, og at udvekslingen, som følge af en evt. manglende kryptering, kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger kan komme til andres kundskab.

Databeskyttelse

Klienten giver hermed udtrykkeligt samtykke til, at rådgiveren kan behandle personoplysninger i forbindelse med løsning af opgaven / varetagelsen af klientens interesser. Klienten bekræfter hermed at have læse og accepteret afsnittet om databeskyttelse på vores hjemmeside

advokatkbh.dk/lovpligtig-information/databeskyttelse

Samtykket kan til enhver tid kaldes tilbage og samarbejdet vil ophøre. Sletning af allerede behandlet personoplysninger, vil følge af de til enhver tid gældende regler på området.

FacebookpinterestDel med dine venner